Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | známky | suplování | archiv·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4   
 
M I. A | F I. B | F III. B | F VI. F1 | F 2. A | F 3. A
 

   Fyzika druhá A       archiv 2012/13

hostuji na fv.cz.cz

      Přehled známek (chybí). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - "Mechanika" (JČMF Prometheus 1993,2000), "Molekulová fyzika a termika" (JČMF Prometheus 1993|94), "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992). V letošním roce probíhá 54. ročník fyzikální olympiády (kategorie C).

Cvičení z fyziky   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.
sk.1  sk.2
 7/9 a 14/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
21/9 a 12/10 1. Měření délky mikrometrickým šroubem a posuvným měřítkem     poznámky
 5/10 a 19/10 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky 
         (19/10 byly podmínky v laboratoři: p=964hPa, t=25,9°C, φ=39%)
 2/11 a 9/11 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky
16/11 a 23/11 4. Kinematika kuličky na nakloněné rovině I             poznámky/ tabule
30/11 a 7/12 5. Měření normálového napětí I                   poznámky/ tabule
14/12 a 4/1  6. Měření normálového napětí II
11/1 a 18/1  7. Kinematika kuličky na nakloněné rovině II
       ----------------------------- 

25/1 a 15/2  8. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule
22/2 a 1/3  9. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
 8/3 a 15/3   odpadá/změna
22/3 a 31/5 10. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky
 5/4 a 12/4 11. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky        
19/4 a 26/4 12. Měření součinitele smykového tření                poznámky
 3/5  ----  X. Náhradní měření
10/5, 7/6, 14/6  Deformace - teoretické cvičení

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin ( minulá témata).
(některé zápisy na tabuli / poznámka)

21/6 Fázový diagram
18/6 Fázový diagram
14/6 Tání a tuhnutí
11/6 Změny skupenství
  7/6 Změny skupenství
  4/6 Kapilární jevy
31/5 Struktura a vlastnosti kapalin
Povrchová vrstva
Povrchová energie
28/5 opakování, prověrka (struktura a vlastnosti pevných látek)
23/5 Teplotní roztažnost v praxi - opakování
Objemová teplotní roztažnost
14/5 Teplotní roztažnost
10/5 Teplotní roztažnost
 nbsp;7/5 Deformace - příklady
 nbsp;3/5 Deformace, Hookův zákon
30/4 Mřížkové poruchy
26/4 Ideální krystalová mřížka
19/4 Krystalová mřížka
16/4 Struktura a vlastnosti pevných látek
12/4 Raketový motor
 nbsp;9/4 Spalovací motory
 nbsp;5/4 Spalovací motory
  2/4 Tepelné motory (čtyřtaktní, dvoutaktní zážehový motor)
26/3 Druhý zákon termodynamiky
Tepelné motory - dělení
22/3 Kruhový děj, účinnost tepelných motorů
19/3 Kruhový děj,
opakování, prověrka (tepelné děje/stavová rovnice, p-V diagramy)
12/3 Tepelné děje - opakování - příklady
  8/3 Tepelné děje - příklady
(Fcv - teoretické cvičení - tepelné děje)
  5/3 Adiabatický děj
  1/3 Tepelné děje z hlediska energie
26/2 Izobarický děj
22/2 Izochorický děj
19/2 Izotermický děj
15/2 Stavová rovnice - příklady
12/2 Stavová rovnice - příklady
opakování, prověrka (teplo, kalorimetrická rovnice)
29/1 Vztah mezi stavovými veličinami, základní a stavová rovnice pro ideální plyn
25/1 Tlak plynu (z hlediska kinetické teorie stavby látek)
22/1 Střední kvadratická rychlost
Teplota
18/1 Rozdělení molekul podle rychlostí
15/1 Struktura a vlastnosti plynného skupenství
11/1 1. zákon termodynamiky
  8/1 Termodynamicka - příklady
  4/1 Kalorimetrická rovnice
20/12 Teplo - příklady
18/12 Měrná tepelná kapacita
12/12 Vnitřní energie soustavy
11/12 Termodynamická teplota
  4/12 Rovnovážný stav
30/11 Kinetická teorie stavby látek, skupenství
27/11 Molekulová fyzika a termodynamika
23/11 Prověrka - hydromechanika
20/11 Hydromechanika - příklady
16/11 Aerodynamická vztlaková síla
13/11 Aerodynamická vztlaková síla
  9/11 Obtékání těles - příklady
  6/11 Obtékání těles
  2/11 Proudění reálné kapaliny
30/10 Bernouliova rovnice
23/10 Rovnice spojitosti
Bernouliova rovnice
19/10 Proudění
16/10 opakování - prověrka
12/10 opakování - příklady
Proudění kapalin a plynů (úvod - pokusy)
  9/10 Vztlaková síla
  5/10 Hydrostatika
  3/10 Moment setrvačnosti - příklady
25/9 Moment setrvačnosti
21/9 Stabilita
(d.ú. Spočtěte práci, potřebnou pro převedení kvádru z rovnovážné polohy stálé do polohy vratké - všechny možnosti. (Která rovnovážná poloha stálá má maximální - minimální stabilitu?) Hmotnost kvádru je 1 kg a jeho rozměry jsou 5cm, 10 cm a 20 cm. Úkol vypracujte na volný list a odevzdejte 26/9.)
18/9 Rovnovážná poloha
14/9 Těžiště
11/9 Opakování - působení sil na tuhé těleso
  7/9 Úvodní hodina; organizace výuky, přehled učiva, klasifikace

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd