Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | známky | suplování | archiv·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4   
 
M I. A | F I. B | F III. B | F VI. F1 | F 2. A | F 3. A
 

   Fyzika sexta F1       archiv 2012/13

hostuji na fv.cz.cz

      Přehled známek (chybí). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanika (JČMF Prometheus 1993, 2000, "Molekulová fyzika a termika" (JČMF Prometheus 1993|94), "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992). V letošním roce probíhá 54. ročník fyzikální olympiády (kategorie C).

Cvičení z fyziky pro třídu 6A8   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.
sk.1  sk.2
 6/9 a 13/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
20/9       Práce v laboratoři
27/9 a 27/9   Poznámky k teorii chyb, postup při zpracování naměřených hodnot (třída spojena)
 4/10 a 11/10 1. Měření délky mikrometrickým šroubem a posuvným měřítkem     poznámky
18/10 a 1/11 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
 8/11 a 15/11 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky
22/11 a 6/12 4. Kinematika kuličky na nakloněné rovině I             poznámky/ tabule
13/12 a 3/1  5. Měření normálového napětí I                   poznámky/ tabule
10/1 a 17/1  6. Měření normálového napětí II
       -----------------------------
24/1 a 14/2  7. Kinematika kuličky na nakloněné rovině II
21/2 a 28/2  8. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule
 7/3 a 4/4  9. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
11/4 a 18/4 10. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky
30/5 a 6/6 11. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky
13/6 a -  12. Měření součinitele smykového tření                poznámky
    20/6   Fázové přeměny - příklady

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin ( minulá témata).
(některé zápisy na tabuli, kvinta / poznámka)
 
20/6 Fázové přeměny - příklady
19/6 Fázové přeměny
17/6 Tání a tuhnutí
12/6 Změny skupenství
10/6 Kapilární jevy
  5/6 opakování prověrka (struktura a vlastnosti pevných látek)
  3/6 Struktura kapalin
29/4 Struktura pevných látek - opakování
27/5 Teplotní roztažnost a pružnost - příklady
15/5 Objemová roztažnost
13/5 Teplotní roztažnost
  9/5 Deformace pevných těles
(2 hodiny - pouze 6A8)
  6/5 Deformace, opakování - křivka deformace
29/4 Mřížkové poruchy
24/4 Ideální krystalová mřížka
17/4 Krystalová mřížka
15/4 Struktura a vlastnosti pevných látek
10/4 Spalovací motory (popis animací)
  3/4 Tepelné motory - rozdělení
(čtyřtaktní, dvoutaktní zážehový motor)
27/3 Druhý zákon termodynamiky
25/3 Tepelné motory
20/3 Kruhový děj, účinnost
18/3 Kruhový děj
13/3 Kruhový děj,
opakování, prověrka (tepelné děje/stavová rovnice, p-V diagramy)
11/3 Tepelné děje - příklady
  6/3 Plyny při nízkém a vysokém tlaku
  4/3 Adiabatický děj
27/2 Tepelné děje z hlediska energie
25/2 Izochorický a izobarický děj
20/2 Izochorický děj
18/2 Tepelné děje
Izotermický děj (řešení úkolu)
13/2 Stavová rovnice - příklady
11/2 Stavová rovnice - příklady
opakování, prověrka (teplo, kalorimetrická rovnice)
28/1 Vztah mezi stavovými veličinami, základní a stavová rovnice pro ideální plyn
23/1 Tlak plynu (z hlediska kinetické teorie stavby látek)
21/1 Střední kvadratická rychlost
Teplota
16/1 Rozdělení molekul podle rychlostí
14/1 Struktura a vlastnosti plynného skupenství
  9/1 1. zákon termodynamiky
  7/1 Kalorimetrická rovnice - příklady
1. zákon termodynamiky (co to je perpetuum mobile?)
  3/1 Kalorimetrická rovnice
19/12 Teplo - příklady
17/12 Změna vnitřní energie, teplo
12/12 Vnitřní energie
10/12 Termodynamická teplota
  5/12 Termodynamická teplota
  3/12 Modely skupenství
28/11 Tlak
26/11 Opakování (font color=red>prověrka - proudění)
19/11 KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK
14/11 Aerodynamická vztlaková síla
12/11 Aerodynamická síla
  7/11 Odporová síla - příklady
  5/11 Obtékání těles, odporová síla
31/10 Proudění reálné kapaliny
29/10 Bernoulliova rovnice
22/10 opakování (opravná prověrka)
17/10 Tlaková energie)
15/10 Rovnice spojitosti
10/10 Tuhé těleso - opakování (prověrka)
  3/10 Mechanika kapalin a plynů
  1/10 Energie setrvačníků
(d.ú. Spočtěte, o kolik sekund bude na nakloněné rovině délky 50 cm a výšky 5 cm rychlejší kulička než váleček? (Oba o poloměru 1 cm a hmornosti 30 g, odpor neuvažujte.)
26/9 Přednáška - Františkánské mise 2012
24/9 Stabilita - příklad,
Otáčivý pohyb tuhého tělesa, Moment setrvačnosti
(d.ú. Spočtěte práci, potřebnou pro převedení kvádru z rovnovážné polohy stálé do polohy vratké - a) maximální, b) minimální možnou. (Která rovnovážná poloha stálá má maximální - minimální stabilitu?) Hmotnost kvádru je 2 kg a jeho rozměry jsou 5cm, 10 cm a 20 cm. Úkol vypracujte na volný list a odevzdejte 26/9.)
19/9 Rovnovážná poloha
17/9 Těžiště
12/9 Těžiště
10/9 Opakování - působení sil na tuhé těleso
  5/9 Úvodní hodina; organizace výuky, přehled učiva, klasifikace

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd