Tematický a časový plán

Předmět matematika
Školní rok 2012/2013
Třídy I. a,b
Vyučující Vlastimil Šmíd, Jana Kotassková
Číslo učeb. plánu   ŠVP (RVP ZV č. j. 31 504/2004-22 ve znění pozdější úpravy č. j. 15 523/2007-22)
Hodinová dotace 5/165
Projednáno v PK 31. 8. 2012
   
Září Opakování a prohloubení učiva z 5. ročníku. Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel. Znaky dělitelnosti.
Říjen Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla, složená čísla, nsn, NSD, slovní úlohy.
Listopad Souhrnná cvičení 1, Úhel - typy, velikosti, grafické sčítání, odčítání, početní operace s úhly.
Prosinec Souhrnná cvičení 2, Osová souměrnost.
Leden Souhrnná cvičení 3, Desetinná čísla - rozšíření pojmu, operace sčítání a odčítání s desetinnými čísly.
Únor Násobení a dělení desetinných čísel, výpočty na kalkulátoru, Souhrnná cvičení 4.
Březen Trojúhelník - úhly, konstrukce, rovnoramenný a rovnostranný, úsečky v trojúhelníku, kružnice opsaná.
Duben Kružnice vepsaná trojúhelníku, Souhrnná cvičení 5, Objem a povrch kvádru a krychle, jednotky objemu, Slovní úlohy.
Květen Souhrnná cvičení 6, Opakování učiva 6 ročníku.
Červen Zlomky - pojem, porovnávání, sčítání, odčítání.
   
  Pavel Kolašín
garant předmětu