Klasifikace - zásady a pravidla      

Při klasifikaci vycházím z klasifikačního řádu školy. Níže uvádím zjednodušený přehled a upřesňující zásady a pravidla pro pololetní klasifikaci v mých předmětech. Základem je pětistupňová

K L A S I F I K A C E

1   výborně - správné odpovědi bez většího počtu pomocných otázek
2   chvalitebně - vesměs správné odpovědi bez zásadních chyb a bez většího počtu pomocných otázek
3   dobře - nesamostatné odpovědi s nutností pomocných otázek v zásadě správné, nebo jen s nepodstatnými chybami
4   dostatečně - nesamostatné odpovědi většinou nesprávné, na mezery ve znalostech lze s obtížemi navazovat
5   nedostatečně - nesamostatné odpovědi většinou nesprávné s velkými mezerami ve znalostech, na které nelze ani s obtížemi navazovat, nebo v případě odmítnutí zkoušení, neodevzdání práce ve stanoveném termínu, podvodu během zkoušení

Průběžnou klasifikaci provádím kladným desetinným číslem(poznámka) obvykle od 0,9 do 5 s dělením po čtvrtině stupně. (To nevylučuje výjimečné použití hodnoty mimo rozsah 1 - 5, zejména 0,9 pro označení nadstandardního výkonu symbolem *1 nebo 5,1 pro označení hlubokých nedostatků základního učiva symbolem 5!) zápis známky číslem používám pro výpočet průměrné známky, symbolický zápis známky (*1,1,-1,1/2,+2,2,-2...nebo 1*,1,1-,1/2,2+...) používám pro zápis průběžné klasifikace s jemným dělením a slovní zápis pro základní pětistupňovou klasifikaci (např. u kompozice). Symbolický a slovní zápis vychází ze zaokrouhlení číselné hodnoty známky na čtvrtiny resp na jednotky podle následující tabulky:
výborně chvalitebně dobře dostatečně nedostatečněně
0,911,25 1,51,7522,25 2,52,7533,25 3,53,7544,25 4,54,7555,1
*11-1 1/2+22-2 2/3+33-3 3/4+44-4 4/5+555!

Klasifikace písemných prověrek může být provedena podle klasifikační tabulky dle procenta správných odpovědí.

Váha známky - určuje podíl známky na celkovém hodnocení a určuji ji obvykle takto: základem je váha 1, odpovídající ústnímu zkoušení (dvě nezávislé otázky v rozsahu čtvrtletní látky). Ostatní známky mají váhu vztaženu k této hodnotě v rozsahu od 0,1 do 2.

váha       kategorie
1 - 2 napomínání, nesplněná příprava (přístup k předmětu)
2 sešit, orientační zkoušení, domácí úkol, aktivita
3 malá písemka
4 písemka (15')
5 ústní zkoušení
7 protokol o laboratorním cvičení
6 - 8 náročnější písemka
10 kompozice

Uzavření klasifikace
provádím zaokrouhlením váženého průměru na celé číslo, a to počínaje pěti desetinami včetně - "nahoru". V rámci hodnocení přístupu ke studiu budu tuto hranici individuálně posouvat až o ± 0,15 s ohledem na zlepšující se nebo zhoršující se tendenci známek a s ohledem na záruky zlepšování prospěchu, případně absenci těchto záruk.

Ke splnění podmínek uzavření klasifikace jsem stanovil dosažení váhy ve fyzice v součtu 20 (min. 13). V případě pravidelných cvičení z fyziky 25 (min. 18), navíc může mít student z důvodu absence nejvýše jeden nevypracovaný protokol. Při vyšší absenci si musí dohodnout náhradní měření.
Pro matematiku jsem stanovil celkovou váhu 36 (min. 30) a vypracování obou kompozic. V případě absence může být jedna kompozice nahrazena ústním zkoušením.

Podmínkou je rovněž alespoň 80% účast ve vyučovacích hodinách daného předmětu, alespoň 3 známky ve fyzice a alespoň 6 známek v matematice.

Jestliže student nesplňuje tyto podmínky, je v jeho zájmu dohodnout alespoň týden před uzavřením klasifikace odstranění / nahrazení těchto nedostatků.

Informace o známkách
V prvním sloupci přehledu známek za třídu je dohodnutá přezdívka, ve sloupci vys je známka z minulého vysvědčení (při uzavírání klasifikace zde uvádím návrh nové známky na vysvědčení). Přitom symbol "/" znamená, že známka byla nerozhodná. (Např. /2 znamená 1/2 a přikláním se k výsledné známce 2, symbol 2/ znamená 2/3 a přikláním se ke známce 2.) Sloupec váha uvádí celkovou váhu, ve sloupci průměr je vážený průměr všech známek. Pak následují známky. Barva známky obvykle odpovídá váze. (V případě písemek je někdy barva jiná a můžete ji určit podle značky před textem k písemce a vysvětlivek k barvám.)


Výpočet váženého průměru je prováděn podle vzorce:

p=(v1*z1+v2*z2+...)/(v1+v2+..)       v1   váha první známky
  v2   váha druhé známky
  z1   první známka
  z2   druhá známka
  ..

   atd

pn=(V*p+vn*zn)/(V+vn)   pn nový průměr
  V   původní celková váha
  p   původní průměr
  vn váha nové známky
  zn nová známka