Klasifikace - zásady a pravidla      

            (aktuální od 1. 9. 2016)

Při klasifikaci vycházím z klasifikačního řádu školy (kopie). Níže uvádím zjednodušený přehled a upřesňující zásady a pravidla pro pololetní klasifikaci v mých předmětech. Základem je pětistupňová

K L A S I F I K A C E

1   výborně - správné odpovědi bez většího počtu pomocných otázek
2   chvalitebně - vesměs správné odpovědi bez zásadních chyb a bez většího počtu pomocných otázek
3   dobře - nesamostatné odpovědi s nutností pomocných otázek v zásadě správné, nebo jen s nepodstatnými chybami
4   dostatečně - nesamostatné odpovědi většinou nesprávné, na mezery ve znalostech lze s obtížemi navazovat
5   nedostatečně - nesamostatné odpovědi většinou nesprávné s velkými mezerami ve znalostech, na které nelze ani s obtížemi navazovat, nebo v případě odmítnutí zkoušení, neodevzdání práce ve stanoveném termínu, podvodu během zkoušení

Průběžnou klasifikaci provádím pomocí systému Bakaláři, pětistupňovou stupnicí s dělením na poloviny stupně. V případě potřeby formálního zaokrouhlení na celý stupeň zaokrouhluji nahoru. Z dřívějška ještě někdy používám pro zápis jemnější dělení po 1/4 stupně. Do Bakalářů je však zaokrouhluji na poloviny (poznámka) . viz tabulka. (*1 označuje výborný nadstandardní výkon, 5! označuje hluboké nedostatky základního učiva.)

slovní hodnocení výborně chvalitebně dobře dostatečně nedostatečněně
ruční zápis *11-1 1/2+22-2 2/3+33-3 3/4+44-4 4/5+555!
přepis do bakalářů 1   1-   2   2-   3   3-   4   4-   5

Klasifikace písemných prověrek může být provedena podle klasifikační tabulky dle procenta správných odpovědí.

Váha známky - určuje podíl známky na celkovém hodnocení a určuji ji obvykle takto: základem je váha 5, odpovídající ústnímu zkoušení (dvě nezávislé otázky v rozsahu čtvrtletní látky). Ostatní známky mají váhu vztaženu k této hodnotě v rozsahu od 1 do 10.

váha       kategorie
1 - 2 napomínání, nesplněná příprava (přístup k předmětu)
2 sešit, orientační zkoušení, domácí úkol, aktivita
3 malá písemka
4 písemka (15')
5 ústní zkoušení
6 - 8 náročnější písemka nebo zkoušení
10 kompozice

Uzavření klasifikace
provádím zaokrouhlením váženého průměru na celé číslo, a to počínaje pěti desetinami včetně - "nahoru". Výjimkou je známka 1, na kterou zaokrouhluji do průměru 1,59 a známka 5, na kterou zaokrouhluji již od průměru 4,3. V rámci hodnocení přístupu ke studiu budu tuto hranici individuálně posouvat až o ± 0,15 s ohledem na zlepšující se nebo zhoršující se tendenci známek a s ohledem na záruky zlepšování prospěchu, případně absenci těchto záruk.

Ke splnění podmínek uzavření klasifikace jsem stanovil dosažení váhy ve fyzice v součtu 20 (min. 13). V případě pravidelných cvičení z fyziky 25 (min. 18). Z plánovaných šesti měření je třeba absolvovat alespoň pět, z toho ze tří je třeba odevzdat protokoly ke klasifikaci.
Známky z protokolů se na výsledném hodnocení podílí jednou čtvrtinou až třetinou. K tomu, aby bylo výsledné hodnocení fyziky alespoň dostatečné, musí být alespoň dostatečné jak hodnocení protokolů, tak hodnocení z ostatní výuky.
Pro matematiku jsem stanovil celkovou váhu 36 (min. 30) a vypracování obou kompozic. V případě absence může být jedna kompozice nahrazena ústním zkoušením.

Podmínkou je rovněž alespoň 70% účast ve vyučovacích hodinách daného předmětu, alespoň 3 známky ve fyzice a alespoň 6 známek v matematice.

Jestliže student nesplňuje tyto podmínky, je v jeho zájmu dohodnout alespoň týden před uzavřením klasifikace odstranění / nahrazení těchto nedostatků. (Větší než 30% absence je důvodem k přezkoušení za učivo celého klasifikačního období.)


Výpočet váženého průměru je prováděn podle vzorce:

p=(v1*z1+v2*z2+...)/(v1+v2+..)       v1   váha první známky
  v2   váha druhé známky
  z1   první známka
  z2   druhá známka
  ..

   atd

pn=(V*p+vn*zn)/(V+vn)   pn nový průměr
  V   původní celková váha
  p   původní průměr
  vn váha nové známky
  zn nová známka