Využití Internetu a ICT ve fyzice (poznámky k projektu)

Cíl: podpora výuky základního kurzu středoškolské fyziky v oblasti demonstrací s využitím ICT

Dílčí cíle

 1. Vytvoření databáze videozáznamů fyzikálních pokusů pro středoškolskou fyziku
  1. Zájmový kroužek fyzikálních pokusů
  2. Tvorba a příprava pomůcek pro fyziku
  3. Prezentace fyzikálních pokusů
  4. Pořizování a digitalizace videozáznamů fyzikálních pokusů
 2. Podpora samostudia fyziky s využitím ICT
  1. Provoz internetové učebny s preferováním samostudia fyziky
  2. Budování elektronické fyzikální knihovny
  3. Budování internetového rozcestníku pro středoškolskou fyziku
Náplň

1. a) Zájmový kroužek fyzikálních pokusů

Kroužek bude sdružovat studenty niźšího gymnázia, kteří mají zájem o fyzikální pokusy. Pokusy budou realizovány částečně formou hry, částečně formou cvičení v laboratoři fyziky. Pokusy budou zaměřeny na názornost a na populární přístup. Budou zaměřeny na klasické pokusy, které souvisí s výukou, ale také na další pokusy, které se z různých důvodů, ať časových, organizačních či materiálních, do normální výuky nedají začlenit.

1. b) Tvorba a příprava pomůcek pro fyziku

Pro potřeby kroužku budou navrhovány a realizovány různé fyzikální pomůcky. Bude se jednat o laboratorní uspořádání pokusů ze stávajících pomůcek školy, případně výroba přípravků a pomůcek pro činnost kroužku. Takto vzniklé pomůcky zůstanou k dispozici škole i pro běžnou výuku.

1. c) Prezentace fyzikálních pokusů

Činnost kroužku bude doplňována prezentacemi pokusů pro veřejnost. (Pro ostatní zájemce z řad studentů školy, případně žáků a učitelů ze sousedních škol.)

1. d) Pořizování digitalizace záznamů fyzikálních pokusů

Pokusy, sestavené v rámci kroužku, budou snímány na video tak, aby pořízené videozáznamy byly použitelné jako výukové video. Tomu bude částečně podřízena i činnost kroužku a přípravy pokusů. V rámci digitalizace bude proveden střih a výstup na VHS, CD a pro web. V závěru projektu budou videopokusy uspořádány do www prezentace ve verzi na CD a pro internet.

Podpora samostudia fyziky

2. a) Provoz internetové učebny s preferováním samostudia fyziky

Internetová učebna (10 - 15 PC) bude jedno odpoledne v týdnu rezervovaná pro samostudium fyziky. (Studenti, kteří budou zpracovávat fyzikální témata, budou mít přednost před ostatními studenty. Mimo samostudia nebude v té době na učebně povolena jiná činnost.) Studenti budou mít možnost využít odborný dozor a jeho vedení při vyhledávání informací a při práci s výukovými programy.

2. b) Budování elektronické fyzikální knihovny

V rámci dozoru v internetové učebně pro samostudium fyziky bude dozírající nabízet studentům výukový software školní knihovny, o jehož nákup a rozšiřování se bude starat.

2. c) Budování internetového rozcestníku pro středoškolskou fyziku

V rámci provozu internetové učebny se budou studenti aktivně podílet na budování rozcestník pro středoškolskou fyziku. Zájímavé odkazy (URL) nahlásí studenti přítomnému dozoru. Ten bude rozcestník aktivně budovat, získané odkazy třídit a kontrolovat jejich funkčnost.


P O S T U P
 1. Fáze - činnost kroužku, shromažďování videozáznamů
 2. Fáze - zpracování videomateriálu
 3. Fáze - návrh a realizace prezentace formou www stránek
 4. Fáze - vystavení na internet a na CD

P Ř Í N O S

Projekt přinese zkvalitnění výuky fyziky přiblížením demonstrací časově nebo z jiných důvodů náročných fyzikálních pokusů. Dalším přínosem bude přiblížení odborné práce s počítačem a internetem při studiu fyziky.

Výsledky projektu budou použitelné přímo ve výuce na všech školách (základních a středních) a všem žákům a studentům při samostudiu, kteří budou mít k dispozici internet nebo CD s videopokusy.N Á K L A D Y

Dozor a práce:
Příprava a vedení kroužku 3 h/týden
Pořizování a zpracování záznamů 5 h/týden
Příprava a výroba pomůcek pro kroužek a natáčení - dílenské zpracování (v průměru) 1 h/týden + materiál

Odborný dozor v internetové učebně, budování a doplňování elektronické knihovny (pro fyziku, příp. i pro ostatní předměty - dle odbornosti dozoru) 3 h/týden

Další:
Materiál a technické zabezpečení
Grafický vzhled a technická realizace
Zpracování výstupu pro CD

VYČÍSLENÍ:

videokazety a CD     1 500,- Kč
příslušenství ke kameře (osvětlení, mikrofon, zdroj)   10 000,- Kč
materiál pro práci dílny     3 000,- Kč
návrh webu - grafický, technický, návrh webu pro CD     4 000,- Kč

provoz 1 PC/hod          10,- Kč
mzdové náklady na odměny (dílna) na 1 hod.       150,- Kč
mzdové náklady na odměny (učitelé) na 1 hod.       400,- Kč

provoz PC celkem - asi 672 hodin     7 200,- Kč
vedení kroužku 45 hodin   18 000,- Kč
dozor na internetové učebně 45 hodin   18 000,- Kč
zpracování videozáznamů 75 hodin   30 000,- Kč
práce dílny 15 hodin     3 250,- Kč

celkem     95 450,- Kč

Při zapojení většího počtu lidí (kroužek fyzikálních pokusů - i na jiné škole dozor v internetové učebně a budování databáze odkazů a multimediální knihovny i pro jiné předměty), byb bylo možné projekt rozšířit.