Fyzikální vzorce jako vztahy mezi fyzikálními veličinami

 

Miroslav Plonka, Martin Štědroň

Gymnázium Ostrava - Hrabůvka

1986


Anotace

Názorné příklady z kinematiky a dynamiky hmotného bodu, ilustrující důležitost významu a vztahů mezi matematickými veličinami před tvarem matematického vyjádření a formálním označením veličin.

Předmluva

Tato práce vznikla jako soutěžní práce "Studentské odborné činnosti". Řeší úkol přiblížit studentům (především prvního ročníku) jeden z hlavních cílů, které vyučovací předmět "fyzika na gymnáziu" sleduje. Kromě znalosti faktů jsou to v tomto případě znalosti (nebo lépe dovednosti) v oblasti fyzikálního myšlení.
Zdánlivá nevýhoda autorů - jejich pedagogická nezkušenost - není na závadu práce, neboť se nejedná o studijní text, shrnující fyzikální teori. Naopak, autoři zde plně využívají znalosti čtenářů, jimž je práce určena. Drobné nepřesnosti a z hlediska fyzikální teorie nešikovné nebo neúplné formulace jsou vyváženy stručností a přímočarostí, srozumitelnou především těm, kteří se s fyzikální problematikou teprve seznamují.

V Ostravě - Hrabůvce   10. 4. 1986                  Vlastimil Šmíd

Zpracováno pro internet 06.05.2001                  Vlastimil Šmíd


Obsah


Úvod

Už odedávna měla fyzika pro lidstvo neocenitelný význam. Denně člověku pomáhala - usnadňovala jeho práci, vysvětlovala lidem přírodní jevy, naučila je se nbát přírody, ale naopak pochopit ji a v co největší míře využívat ke svému prospěchu.

Fyzika jako věda se zčala rozvíjet již ve starověku - v Řecku a Římě, kde učenci navázali na poznatky dávných generací (Mezopotámie, Egypta) a povýšili silozpyt (tak nazývali fyziku) na přírodní vědu. Ve středověku se fyzika stala nástrojem moci astrologů a církve. Značný pokrok pak tato věda zaznamenala v 18. a 19. století. V tomto období osobnosti jako Newton, Ohm, Ampér, Galvani, Joule, Faraday a jiní posunuli tuto vědu kupředu a dodnes platí jimi objevené zákony.

Dnes fyzika prožívá svůj "zlatý věk". Rozvíjí se jak v oblasti teoretické, tak i užitím v praxi. A právě její vysoká úroveň zapřičiňuje, že samotný člověk není schopen obsáhnout všechny její poznatky. Proto by měl získat a pochopit základní poznatky. Většinu těchto základních vědomostí získává člověk na základní a později na střední škole.

Proto je cílem naší práce pomoci studentům pochopit pravý fyzikální význam, obsažený ve fyzikálním vzorci. Vzorce by měl chápat jako konkrétní matematické vyjádření obecného fyzikálního zákona a popisu veličin, nikoliv pouze jako daný návod na řešení příkladů, neboť matematika není vlastním cílem fyziky. Matematika se přece zabývá (zjednodušeně řečeno) vztahy mezi čísly, kdežto fyzika má za úkol vysvětlovat a objasňovat jevy kolem nás. Práce by měla pomoci získat jakýsi ucelený přehled o kinematice a dynamice hmotného bodu, získat přirozený nadhled nad fyzikálním nad fyzikálním problémem, chápat vztahy, souvislosti a vzájemnou návaznost mezi jednotlivými veličinami.

Není pojata jako ucelený studijní materiál. Proto neobsahuje definice veličin a výklad fyzikálních jevů, uvedených v učebnici fyziky pro první ročník gymnázia i když jejich zavedení ve snaze po stručnosti předpokládá.

Ukázka příkladů s obměnami základního vzorce

Vzorec, vyjadřující určitý vztah, je mnohdy potřebné upravit do jiného tvaru, to znamená: vyjádřit ze vzorce (matematickými úpravami) jistou veličinu, jež je závislá na veličině základní. Proto zde (v první části naší práce) uvádíme tři série příkladů, ve kterých vystupuje vždy jeden vzirec v různých obměnách. Pomocí jednoho základního vzorce tak můžeme řešit tři různé typy příkladů.

1. série

v  =

   s
   t

 

 1. Auto ujelo vzdálenost 20 km. za 0,5 hod. Jakou průměrnou rychlostí se pohybovalo?
  s = 20 km

  v  =

     s
     t
  v =  ?

  v  =

  20

  0,5

  t = 0,5 h

  v  = 40 km/h

  Auto se pohybovalo průměrnou rychlostí 40 km/h.


 2. Auto se pohybovalo průměrnou rychlostí 40 km/h a ujelo vzdálenost 20 km. Jak dlouho se pohybovalo?
  s = 20 km

  t  =

     s
     v
  v =  40 km/h

  t  =

  20

  40

  t =  ?

  t  = 0,5 h

  Auto se pohybovalo po dobu 0,5 hodiny.


 3. Auto se pohybovalo průměrnou rychlostí 40 km/h po dobu 0,5 hodiny. Jakou vzdálenost urazilo?
  v = 40 km/h

      s  = v . t

  t = 0,5 h

      s  = 40 . 0,5

  s =  ?

      s  = 20 km   

  Auto se pohybovalo průměrnou rychlostí 40 km/h.


2. série

a  =

   v
   t

 

 1. Vlak se rozjížděl po dobu jedné minuty a dosáhl rychlosti 15 m/s. s jakým zrychlením se pohyboval?
  v = 15 m.s-1

  a  =

     v
     t
  t =  60 s

  a  =

  15

  60

  a = ?

    a  = 0,25 m.s-2

  Vlak se rozjížděl se zrychlením 0,25 m/s2.


 2. Vlak se rozjížděl se zrychlením 0,25 m/s2 a dosáhl rychlosti 15 m/s. Jak dlouho se rozjížděl?
  v = 15 m.s-1

  t  =

     v
     a
  a =  0,25 m.s-2

  t  =

  15

  0,25

  t =  ?

      t  =  60 s

  Vlak se rozjížděl po dobu jedné minuty.


 3. Vlak se rozjížděl po dobu jedné minuty se zrychlením 0,25 m/s2. Jaké rychlosti dosáhl?
  t = 60 s

      v  = a . t

  a =  0,25 m.s-2

      v  = 60 . 0,25

  v =  ?

      v  = 15 m.s-1

  Vlak dosáhl rychlosti 15 m.s-1.


3. série

w  =

   v
   r

 

 1. Kosmonaut sedící v centrifze se pohybuje obvodovou rychlostí 62,8 m/s. Rameno centrifugy je dlouhé 20 m. Jakou úhlovou rychlost má centrifuga?
  r = 20 m

  w  =

     v
     r
  v =  62,8 m.s-1

  w  =

  62,8

  20

  w = ?

  w   =  3,14 s-1

  Centrifuga se otáčí rychlostí 3,14 rad za sekundu (přibližně půl otáčky - 180° za sekundu).


 2. Kosmonaut sedící v centrifze se pohybuje obvodovou rychlostí 62,8 m/s. Za jednu sekundu se otočí o 180°. Jak je dlouhé rameno centrifugy?
  w = p s-1

    r  =

     v
     w
  v =  62,8 ms-1

  r  =

  62,8

  p

  r =  ?

      r  jeasi_.gif (842 bytes)  20 m

  Rameno centrifugy je dlouhé 20 m.


 3. V centrifuze sedí kosmonaut 20 m od středu otáčení. Rameno centrifugy se otočí za jednu sekundu o 180°. Jakou obvodovou rychlostí se kosmonaut pohybuje?
  w = p.s-1

      v  = w . r

  r =  20  m

      v  = p . 20

  v =  ?

      v  rovná se přibližně  62,8 m.s-1

  Kosmonaut se pohybuje rychlostí asi 62,5 m.s-1 .


Na první pohled by se mohlo zdát, že k řešení těchto devíti úloh je třeba znát devět různých vzorců z kinematiky hmotného bodu. Zdání však klame. Při podrobnějším rozboru objevíme trojici základních vztahů v různých obměnách. Jestliže tyto vzorce zkoumáme dále, zjistíme, že jsou všechny ve tvaru

a  =

b

c

kde a, b, c jsou dané veličiny, přičemž a je přímo úměrné b a zároveň nepřímo úměrné c. Tato úměrnost platí ve všech matematických obměnách výchozího vzorce.

(např.:

 v = 

s

,   a = 

v

,   s =  W ,   F =  p

...)

t

t

F t

Musíme ale chápat fyzikální význam veličiny. Nesmíme ji chápat pouze jako matematické vyjádření. Pokud je nám tento význam jasný, je zbytečné si pamatovat všechny vzorce z devíti uvedených. Je však třeba znát definici rychlosti, zrychlení a úhlové rychlosti. To znamená: znát příslušné základní vztahy. (Rychlost je časová změna dráhy, tedy "dráha za čas" ... v = s/t, zrychlení je časová změna rychlosti ... a = v/t, úhlová rychlost je časová změna úhlové dráhy ...  w = f /t  )

Tyto základní vztahy jsou na první pohled "osamostatněné" (jeden každý vztah vyjadřuje jednu konkrétní zákonitost), avšak podrobnějším rozborem zjistíme, že tyto vztahy jsou provázané a jeden doplňuje druhý. Proto se zabývejme strukturou návaznosti jednotlivých vztahů.

Stručný přehled vzorců

Dále uvedený přehled jednotlivých základních vzorců a stručný postup jejich odvození by měl sloužit k utvoření jasnějšího nadhledu nad těmito vztahy a zároveň k pochopení způsobu tvoření takovýchto vztahů pomocí jiných daných vztahů (uvedených vpravo od základního vzorce).

Mezi tyto vztahy (z kinematiky a dynamiky hmotného bodu) vložena také poznámka o energii hmotného bodu z toho důvodu, že energie (ev. práce) souvisí s pohybem hmotného bodu - volným pádem.

Kinematika

Rovnoměrný přímočarý pohyb

dráha

s = v . t        s ~ t     (s je přímo úměrné t)

okamžitá rychlost

v  =

s

     s = s2 - s1 = |

(velikost posunutí)
t
s =  so + v.t  so  - počáteční dráha

Rovnoměrně zrychlený pohyb

v = a . t   v ~ t     (v je přímo úměrné t)
v = vo + a.t vo - počáteční rychlost
s = a.t2    v = v ,   v = a . t,   s = v . t
s = so + vo .t +  a.t2

Rovnoměrně zpomalený pohyb

(nebo rovnoměrně zpomalený se záporným zrychlením)

v = vo - a.t

s = so + vo .t -  a.t2

Energie hmotného bodu

(v homogenním gravitačním poli)

E = W
Ep = m.g.h W = F . s,   F = m.g,   h = s
Ek = mv2 W = F . s,   F = m.a,   a =
v v = s
2 t

Volný pád

v = g . t (  v = a . t  )
h = g.t2 (  s = a.t2 )

Ze zákona zachování mechanické energie:

Ek + Ep = E = konst.

v = 2.g.h      h = v2
2g

Pohyb po kružnici

s = . r

s

r
v = . r
v = 2..f.r

=

2..r    v  = s  t = T

T

t
 s = 2..r
= 2..f

 = 

t

Dostředivé zrychlení

t

ad v2 = v . = 2. r = 42r  = 42.f2.r = 

r

T2

  = 2. v.f =

2v

T

Poznámka: součet všech velikostí změn vektoru rychlosti za dobu jedné periody je  2.v

Dynamika

Hybnost

= m.
=

...

 druhý pohybový zákon
= m.

( m =  

)

Zákon zachování hybnosti

1 + 2 = konst.   (pro 2 částice )

Pro pohyb po kružnici

(dostředivá síla)

d  = m.d           Fd  = m.2.r  =

m.v2

r

 

Význam vzorce jako vztahu mezi fyzikálními veličinami a jejich vzájemná návaznost je tedy z ukázky zřejmá. Postup odvozování vzorců je stavěn na matematickém základě. Ovšem nesmíme zapomínat, že matematika je pouze "berlí" fyziky. Matematické vzorce samotné se bez fyziky neobejdou, neboť samotné berle k chůzi nestačí.

Příklady, ve kterých je použito netradiční označení

Ve fyzice se již stalo tradicí stálé označování fyzikálních veličin (a jednotek). Pro správnost řešení fyzikálního problému však není toto tradiční označení bezpodmínečně nutné. Pro ilustraci uvádíme sérii příkladů, ve kterých používáme netradiční označení.

1. příklad

Chodec se vydal na trasu dlouhou 10 km, měl dobré obutí, a tak ji urazil za 1,5 hodiny. Jakou průměrnou rychlostí šel?

t . . . dráha t =  10 km

  s  =

t
v
v . . . čas a =  1,5 h

s  =

10

km/h

1,5

s . . . rychlost s =  ?

    rovná se přibližně  6,7 km/h

Chodec šel průměrnou rychlostí asi 6,7 km/h.

Na první pohled je příklad řešen zcela nesprávně (podle nesprávného vzorce). Řešení však správné je. Samozřejmě je nutno vysvětlit význam jednotlivých symbolů vzorce.

2. příklad

Řešme znova se zadáním jako v příkladě 1.

 stopy . . . dráha  stopy =  10 km

 auto  =

stopy
hodiny
hodiny . . . čas hodiny =  1,5 h

auto  =

10

km/h

1,5

auto . . . rychlost auto =  ?

auto  rovná se přibližně

6,7  km/h

Chodec šel průměrnou rychlostí asi 6,7 km/h.

Na tomto příkladě se můžeme přesvědčit, že veličiny nemusí být vždy označeny jenom písmeny. Jednotlivé obrázky veličiny vystihují (v tomto případě hodiny - čas, stopy - dráha, auto - rychlost). Není však nutné užít názorných symbolů, ba ani tradičního označení jednotek, ba co dím symbolů matematických operací.

3. příklad

Jakou sílu musíme vynaložit, abychom tělesu těžkému 3 kg udělili zrychlení 20 m/s2?

 ksicht (jako síla) . . . síla ksicht (jako síla) =  10 km

ksicht (jako síla)  =

ryba (jako zrychlení) · kočár (jako hmotnost)
ryba (jako zrychlení) . . . zrychlení ryba (jako zrychlení) =  20 m.s-1

ksicht (jako síla)  =

20.3  N
kočár (jako hmotnost) . . . hmotnost kočár (jako hmotnost) =  3 kg

ksicht (jako síla)  =

60  N

Musíme vynaložit sílu 60 N.

Nyní označení (i zadání) zaženeme do extrému.

4. příklad

Tlačil trabanta 5 kytar. Moc se nenadřel, protože působil jen 450 rakví. Kolik lahví mléka spotřeboval, aby trabanta utlačil? (Návod: řešte podle vzorce bubák jabko ? kost lebka ; láhev mléka je asi 1150 hlav; mezivýsledek zaokrouhlete na dvě platné číslice.)

bubák (jako práce)

... práce 1) bubák (jako práce) jabko (jako znaménko rovnosti) ? kost (jako znaménko součinu) lebka (jako dráha)

lebka (jako dráha)

... dráha bubák (jako práce) jabko (jako znaménko rovnosti) 450 kost (jako znaménko součinu) 5 hlava (jako jednotka práce)
? ... síla bubák (jako práce) jabko (jako znaménko rovnosti) 2250 hlava (jako jednotka práce)
jabko (jako znaménko rovnosti) ... znaménko rovnosti bubák (jako práce) jabko (jako znaménko rovnosti) 2300 hlava (jako jednotka práce)
kost (jako znaménko součinu) ... znaménko součinu
cigareta (jako znaménko dělení) ... znaménko dělení 2) láhev s mlékem (jako měrná energie)  jabko (jako znaménko rovnosti) 1150 hlava (jako jednotka práce)
hlava (jako jednotka práce) ... jednotka práce a z jednoduchého vztahu
kytara (jako jednotka dráhy) ... jednotka dráhy 5. odmocnina z pí (jako označení neznámé) jabko (jako znaménko rovnosti) bubák (jako práce) cigareta (jako znaménko dělení)láhev s mlékem (jako měrná energie)
rakev (jako jednotka síly) ... jednotky síly dostaneme
5. odmocnina z pí (jako označení neznámé) ... počet lahví mléka 5. odmocnina z pí (jako označení neznámé) jabko (jako znaménko rovnosti) 2300 cigareta (jako znaménko dělení)1150
láhev s mlékem (jako měrná energie) ... energetická hodnota
    jedné láhve mléka

5. odmocnina z pí (jako označení neznámé) jabko (jako znaménko rovnosti) 2

Aby trabanta utlačil, potřeboval 2 láhve mléka.

Zadání příkladu by se mohlo zdát pro dnešní fyziku směšné. Takový vzorec (uvedený v návodu) nemá smysl, neznáme-li přesný význam jednotlivých znaků a jejich vzájemný vztah. V tomto případě se jedná o vztah mezi silou, dráhou a prací. Je třeba doplnit zadání (legendu), abychom se v příkladu vyznali. Je zřetelné, že postup i logická úvaha jsou sice správné, avšak díky netradičnímu označení se stává řešení nepřehledné a nejasné. Přesto však forma postupu řešení fyzikálního problému nemá vliv na správnost výsledku, a to ani v případě, že hodnoty veličin i veličiny samotné mají zdánlivě nesmyslné označení. Je-li připojena legenda, má vzorec hluboký fyzikální význam.

Je nesporné, že tradiční označování veličin je pro nás velice důležité a nepostradatelné. Nové označování v každé úloze by si vyžádalo vždy novou legendu, což by mělo své důsledky (ztráta času, zabírání místa, nepřehlednost, a j.).

Cvičení: Pokuste se přepsat 4. příklad pomocí obvyklé symboliky. Jednotky nahraďte jednotkami soustavy SI.

Význam tradičního označování

Tradiční označení veličin vzniklo na základě potřeby stručného, dobře srozumitelného a přehledného zápisu. Nepřímo s tím souvisí i zavedení shodných jednotek v mezinárodním měřítku jako soustavu jednotek SI. Pro označení fyzikálních veličin se používá převážně latinských a anglických zkratek. Pro názornost uvádíme některé příklady:

t . . . time . . . . . . . . . . . . . . čas
a . . . acceleration . . . . . . . . zrychlení
g . . . gravital acceleration . . gravitační zrychlení
E . . . energy . . . . . . . . . . . . energie
f . . . frequency . . . . . . . . . frekvence
W . . . work . . . . . . . . . . . . práce
m . . . mass . . . . . . . . . . . . hmotnost
F . . . force . . . . . . . . . . . . síla
v . . . velocity . . . . . . . . . .

rychlost


Kontrolní test

Na závěr naší práce jsme sestavili kontrolní test, kterým si mohou studenti 1. ročníku ověřit své znalosti a logické myšlení.

V první části test se zaměřujeme na fyzikální problémy formou příkladů.

Druhá část je jakási zkouška logického uvažování. Zde si mohou studenti vyzkoušet, jestli chápou správně jisté veličiny (energie, hmotnost, ...), to znamená též jejich matematické vyjádření.

T e s t  -  1. část

 1. V čem se liší pohyby vozidel ?

  a) Graf konstantní závislosti dráhy na čase (rovnoběžka s osou času);  b) Graf konstantní závislosti rychlosti na čase (rovnoběžka s osou času)
          (řešeníní)

 2. Pásový traktor jede rychlostí 4 m.s-1. Jakou rychlostí vzhledem k zemi se pohybuje

  a) spodní část pásu
  b) horní část pásu ?

          (řešeníní)

 3. Dva cestující chtěli zjistit rychlost svého vlaku. Jeden uslyšel za jednu minutu 37 úderů kol a věděl, že délka kolejnice je 25 m. Druhý napočítal za jednu minutu 19 sloupů telegrafu, o kterých věděl, že jsou od sebe vzdáleny 50 m. První zjistil rychlost 55,5 km/h, druhý 57 km/h. Jaká je správná rychlost vlaku a proč se mýlili?

          (řešeníní)

 4. Motocykl dosáhne pohybem rovnoměrně zrychleným za 16 sekund z klidu rychlosti 70 km/h. Jakou dráhu urazí při rozjíždění?

          (řešeníní)

 5. Startovací dráha letadla na letadlové lodi je 49 m. Vypočtěte zrychlení letadla, aby jeho rychlost při opuštění lodi byla 252 km/h.

          (řešeníní)

 6. Při havarijním brzdění dosáhne automobil záporného zrychlení a = -5,15 m.s-2. Za jak dlouho zastaví řidič při počáteční rychlosti v = 1220 km/h a jakou urazí dráhu?

          (řešeníní)

 7. Jakou rychlostí dopadne na zem olověný brok vystřelený vzduchovkou do výše 220 m?

          (řešeníní)

 8. Jak vysoko musíme zvednout kladivo, aby dopadlo (volným pádem) rychlostí 5,5 m.s-1 ?

          (řešeníní)

 9. Jak dlouho padal kámen, který byl vhozen do studny hluboké 123 metrů?

          (řešeníní)

Řešení 1. části testu


1)    (zpět na zadání)

a)    - vozidlo se nepohybuje - s přibývajícím časem se nemění dráha (přírustek dráhy je nulový)
b)    - vozidlo se pohybuje rovnoměrně (s konstantní rychlostí)


2)    (zpět na zadání)

a)    pás se nepohybuje
b)    pás se pohybuje rychlostí   v = 8 m.s-1


3)    (zpět na zadání)

Správná rychlost vlaku je   v = 54 km/h. Oba cestující se pravděpodobně mýlili, neboť počítali navíc jeden sloup a jeden úder spoje kolejí.


4)    (zpět na zadání)

          

s =

1

v.t  (s = 

1

a.t2,  v = a.t )  s rovná se přibližně 155,6 m

2

2

 

 


5)    (zpět na zadání)

          

a =

v2

a = 55,6 m.s-2

2s

 

 


6)    (zpět na zadání)

          

t =

vo

;  s = 

vo2

 t rovná se přibližně 6.47 s,  s rovná se přibližně 107,9 m

a

2a

 

 


7)    (zpět na zadání)

v = odmocnina(2hg)           v rovná se přibližně 66,33 m.s-1


8)    (zpět na zadání)

          

h =

v2

h = 1,51 m

2g

 

 


9)    (zpět na zadání)

t = odmocnina(2h/g)          t rovná se přibližně 5  s


T e s t  -  2. část

U každé otázky označte správnou odpověď

1)    Velikost rychlosti je:

a) časovázměna dráhy
b) časový účinek dráhy
c) časový úsek dráhy
d) dráhový úsek času

2)    Zrychlení je:

a) rychlostní změna času
b) součin hmotnosti a síly
c) časová změna rychlosti
d) součin času a rychlosti

3)    Úhlová rychlost je:

a) rychlost vyjádřená ve stupních
b) časová změna úhlové dráhy
c) úhlová změna času
d) rychlost popisovaná pod určitým úhlem

4)    Tíhové zrychlení je:

a) konstantní veličina
b) časová změna rychlosti při volném pádu
c) časová změna hybnosti v gravitačním poli
d) rychlostní konstanta

5)    Co je to úhlová dráha?

a) úhel pohybu
b) počet otáček za jednotku času
c) poměr přírustku kruhové dráhy a poloměru
d) taková dráha se ve fyzice nedefinuje

6)    Co udává frekvence?

a) není definována jako fyzikální veličina
b) vlnovou délku
c) jednu otáčku za určitý čas
d) počet otáček za jednotku času

7)    Hybnost je dána:

a) součinem hmotnosti a síly
b) součinem rychlosti a zrychlení
c) součinem hmotnosti a rychlosti
d) tíhou tělesa na pružinových vahách

8)    Síla je:

a) pracovní změna dráhy
b) časová změna hybnosti
c) množství působící tíhy
d) součin hmotnosti a hybnosti

9)    Jak můžeme definovat práci?

a) jako množství vynaložené síly
b) jako součin dráhy a síly, která působí ve směru pohybu
c) jako dobu trvání působení síly ve směru pohybu
d) jako dráhový účinek síly

10)   O energii můžeme říci, že vyjadřuje:

a) pracovní změnu síly
b) schopnost systému konat práci
c) množství látky schopné působit silou
d) součin dráhy a síly působící ve směru pohybu

(Správné odpovědi jsou hodnoceny jedním bodem. Bodovací tabulka je uvedena níže ...)

 


Hodnocení testu

1      10 až 11 bodů

Zázraky se dějí ... Anebo jsi ve fyzice jako doma. Zkus to znova a porovnej si závěry. Budou stejné?

2       8 až 9 bodů

Drobná nepřesnost tě okradla o cenné body.

3     4 až 7 bodů

Jestliže se spokojíš s výsledkem, budeš se asi fyzikou protloukat.

4       1 až 3 body

Zřejmě si s fyzikou neděláš velké starosti. Ale pozor ! ...

5     0 až 4 body

Nejsi ztracený případ, ale musíš se najít. Opatrně však, začínáš pod sebou "řezat větev, na které sám sedíš"!

6       -5 až -14 bodů

Volej o pomoc, neboť větev, kterou jsi pod sebou řezal, právě praskla.

7     -15 až -20 bodů

Předstírej, že jsi o fyzice ještě neslyšel! To, že chodíš do školy, raději zapři!

10   -30 až -33 bodů

Jestli jsi se nedíval do řešení, tak klobouk dolů. ... Podařilo se ti vybrat ta nejnesprávnější řešení.

 


Správné řešení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) 1 -1 -5 0 0 -1 0 -4 -6 -1
b) 0 0 1 1 -1 -5 0 1 1 1
c) 0 1 -1 0 1 -1 1 -5 -5 -1
d) 0 -1 -7 0 0 1 -7 0 1 0

Závěr

Cílem naší práce bylo pomoci studentům prvních ročníků vytvořit si jakýsi nadhled nad problematikou "klasické mechaniky".

Snažili jsme se pomocí příkladů s netradičním označením a přehledem vzorců s naznačenou návazností mezi fyzikálními vztahy, aby student pochopil, že vzorec je jen matematické vyjádření určitého fyzikálního zákona, nebo veličiny. Že to není obrázek, který by si měl student představit a v případě potřeby sepsat a mechanicky dosazovat zadané hodnoty.

Prostřednictvím testů jsme studentům umožnili, aby se mohli sami vyzkoušet a ohodnotit, aniž by použili k hodnocení svých znalostí klasické známkovací stupnice. Pevně věříme, že se naše práce stane pro studenty výhodnou pomůckou při ujasňování si fyzikální podstaty problému, a že také bude nejen vhodným a účelným doplněním, ale i zpestřením studijních materiálů.