S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Matematika tercie A    


      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive] - minulé pololetí ). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Matematika pro 8. ročník ZŠ (Šedivý, SPN 1994|1999)
Letos probíhá již 54. ročník matematické olympiády. Podrobnější informace najdete na stránkách Jihočeské univerzity.

Témata a úkoly z některých minulých hodin ( minulá témata)

  2/9 Úvod, přehled učiva
  6/9 Opakování učiva ze sekundy
  7/9 Opakování učiva ze sekundy
  9/9 Mocniny
Druhá mocnina a druhá odmocnina
13/9 Cvičení - trojčlenka, mocniny a odmocniny
14/9 Třetí mocnina
16/9 Mocniny s přirozeným mocnitelem,
sčítání mocnin
21/9 Násobení mocnin, dělení mocnin
Mocniny s mocnitelem 0 a záporným mocnitelem
Příklady (str. 49 - 52) Dcv. ...4/50
23/9 Příklady - procvičování
30/9 Prověrka - mocniny I
další příklady s mocninami
 5/10 Úpravy algebraických výrazů
 7/10 Celistvé výrazy
12/10 Číselné výrazy, sčítání a odečítání
14/10 Násobení celistvých výrazů
19/10 Úpravy výrazů na součin
21/10 Rozklad výrazů na součin podle vzorců
26/10 Lomené výrazy
 1/11 Rozklad na součin (zkoušení)
 2/11 Rozšiřování a krácení lomených výrazů
 4/11 Výpočty s lomenými výrazy
 9/11 Násobení a sčítání lomených výrazů
11/11 Lineární rovnice a jejich soustavy
Lin. rovnice o jedné neznámé
ekvivalentní úpravy - opakování
16/11 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
18/11 1. čtvrtletní práce z matematiky - zrušeno, výuka odpadá
23/11 Soustavy lineárních rovnic
25/11 Dvě rovnice o dvou neznámých
30/11 1. čtvrtletní práce z matematiky
 2/12 Řešení soustav lineárních rovnic sčítací metodou
 7/12 Oprava čtvrtletní práce z matematiky
 9/12 Slovní úlohy na soustavy rouvnic
14/12 Náhradní termín čtvrtletní práce z matematiky
Řešené příklady - samostatná práce
16/12 Příklady - slovní úlohy na rovnice
21/12 Vyjadřování neznámé ze vzorce
 4/1 Geometrie - opakování základních pojmů
 6/1 Podobnost
11/1 2. čtvrtletní práce z matematiky
13/1 Věty o podobnosti trojúhelníků
18/1 Oprava 2. čtvrtletní práce
20/1 Užití podobnosti v konstrukčních úlohách
25/1 Užití podobnosti v praxi
27/1 Opakování
 1/2 Prověrka, pravoúhlé promítání
 3/2 Sdružené průměty hranolu
 8/2 Sdružené průměty kužele, kótování
10/2 Funkce
15/2 Grafy funkcí
17/2 Lineární funkce
22/2 Lineární funkce rostoucí, klesající a konstantní
24/2 Určení rovnice lineární funkce z grafu
 1/3 Slovní úlohy
 3/3 Příklady dalších funkcí
15/3 Absolutní hodnota
17/3 Goniometrické funkce ostrého úhlu
21/3 Funkce sinus
22/3 Radián, graf funkce sinus - obecně
(poznámka nad rámec základního učiva)
24/3 Graf funkce sinus
29/3 Funkce sinus - příklady
31/3 Počítání gon. funkcí užitím kalkulačky
 4/4 Funkce kosinus
 5/4 Funkce tangens
 6/4 Graf funkce tangens, kotangens
 7/4 Řešení pravoúhlého trojúhelníka
11/4 Řešení pravoúhlého trojúhelníka - opakování (prověrka)
12/4 Řešení pravoúhlého trojúhelníka - náročnější úlohy
13/4 Řešení pravoúhlého trojúhelníka - procvičování
14/4 Slovní úlohy ( zadání)
19/4 Cvičení (prověrka)
20/4 Souhrnné opakování
21/4 3. čtvrtletní práce z matematiky
geometrie - podobnost trojúhelníků
- promítání na dvě průmětny
funkce- lineární
- goniometrické
 2/5 Objemy a povrchy těles; náhradní kompozice
 3/5 Oprava čtvrtletní práce
 4/5 ..
 5/5 Opravný termín čtvrtletní práce
(týká se známek horších o více než 1 stupeň a známek:
dostatečně a nedostatečně)
 9/5 Jehlan a kužel
10/5 Povrch jehlanu
11/5 Objem jehlanu - příklady
12/5 Objem kužele (příklady)
16/5 Objem pravidelného n-bokého jehlanu
17/5 Objem a povrch kužele
18/5 Objemy, povrchy - úlohy z praxe
19/5 Souhrnná opakování
... Souhrnná opakování
 7/6 4. čtvrtletní práce z matematiky
slov. úlohy - využití goniom. funkcí
  v pravoúh. trojúhelníku
objemy a povrchy- kvádr
- jehlan
- kužel
úlohy z praxe 
cvičné zadání (úlohy podle učebnice): 1) 4/115, 2) 1/125, 3) 6/138, 4) 5/144 c)
max.40 minut, za každý špatný příklad - o stupeň horší známka

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd