Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | známky | suplování | archiv·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4   
 
M I. A | F I. B | F III. B | F VI. F1 | F 2. A | F 3. A
 

   Fyzika třetí A       archiv 2012/13

hostuji na fv.cz.cz

      Přehled známek (chybí). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - "Mechanika" (JČMF Prometheus 1993,2000), "Molekulová fyzika a termika" (JČMF Prometheus 1993|94), "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992) - Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus 1994|2003), Optika (SPN Praha 1993). V letošním roce probíhá 54. ročník fyzikální olympiády (kategorie B).

Cvičení z fyziky   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.
18/9 a 25/9    BOZP, úvod k laboratornímu měření
 2/10 a 9/10  1. Určení Faradayovy konstanty
16/10 a 23/10  2. Volampérová charakteristika diody
30/10 a 6/11  3. Měření se střídavým proudem                 poznámky k měření
13/11 a 4/12  4. Určení setrvačné hmotnosti
11/12 a 18/12  5. Ověření vztahu pro periodu matematického kyvadla       tabule
 8/1 a 15/1	6. Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla		poznámky
       ----------------------------- 
29/1 a 22/1  7. Měření indexu lomu skla a vody                tabule
12/2 a 19/2  8. Měření vlnové délky světla                  (učebnice) ohyb světla str.1, 2 
                                        návod str.1, 2, 3, tabule
26/2 a 5/3  9. Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky           tabule návod (učebnice) str.1, 2, 3, 4
12/3 a 19/3  10. Měření rychlosti zvuku
26/3 a 2/4  11. Vlastnosti cívky a kondenzátoru               tabule
16/4 a 9/4  11. Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru       tabule
30/4 a 7/5  12. Určení rezonanční křivky RLC obvodu
28/5 a 4/6  -  Základy černobílé fotografie - příprava
11/6 a 18/6  13. Základy černobílé fotografie                 papírový fotoaparát/video, poznámky

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin ( minulá témata).
(některé zápisy na tabuli / poznámka)

  applety: skládání vlnění, stojaté vlnění
19/6 Zvuk a jeho vlastnosti
14/6 Zvuk a jeho vlastnosti
12/6 Zákon lomu
  7/6 Odraz a lom
  5/6 opakování prověrka (kmitání a vlnění
- kinematika a dynamika harmonického oscilátoru, vlnová rovnice, stojaté vlnění)
31/5 Chvění a rezonance
Vlnění v izotropním prostředí
Huygensův princip
29/5 Skládání vlnění,
Interfetrence
Stojaté vlnění
24/5 Vlnová rovnice - příklady
15/5 Vlnová rovnice
10/5 Vlnová rovnice
  3/5 Nucené kmity
26/4 Tlumený pohyb
24/4 Energie harmonického oscilátoru
19/4 Matematické kyvadlo
17/4 Dynamika kmitavého pohybu
12/4 Dynamika kmitavého pohybu..
10/4 Skládání kmitání
  5/4 Fáze kmitavého pohybu
(kontrola domácí přípravy)
  3/4 Kinematika harmonického oscilátoru - příklady
(kontrola domácí přípravy)
22/3 opakování prověrka (elektrický proud v plynech a ve vakuu)
Harmonický oscilátor
20/3 Proud v plynech a ve vakuu - opakování.
Mechanické kmitání, vlnění, akustika - úvod
(d.ú. - opakování: rovnoměrný pohyb po kružnici, měření setrvačné hmotnosti, měření na matematickém kyvadle)
13/3 Elektrický proud ve vakuu.
  8/3 Výboje v plynu.
  6/3 opakování prověrka (elektrický proud v kapalinách)
Voltampérová charakteristika výboje v plynu, samostatný a nesamostatný výboj.
  1/3 Elektrický proud v plynech, ionizace
28/2 Voltův sloup
22/2 Akumulátory
20/2 Galvanické články
15/2 Faradayovy zákony elektrolýzy
13/2 Elektrický proud v kapalinách
(opakování/zkoušení polovodiče)
31/1 Využití polovodičů
(vícestupňový zesilovač, klopný obvod)
25/1 Tranzistorový jev
23/1 Tranzistor
18/1 Diodový jev
16/1 Polovodiče
11/1 Elektrický proud v polovodičích
  9/1 opakování prověrka (elektrický proud v kovech)
Zvětšení rozsahu voltmetru a ampérmetru
  4/1 Práce a výkon
19/12 Práce a výkon
14/12 Řešení obvodů
12/12 Kirchhoffovy zákony
  7/12 Kirchhoffovy zákony
  5/12 Uzavřený obvod
30/11 Uzavřený obvod
27/11 Elektrický proud v kovech
27/11 Elektrický proud v látkách
Elektrický zdroj (2 h)
23/11 Rozložení náboje
21/11 EDISON
16/11 Kondenzátory
14/11 Kapacita
  9/11 Vodič a izolant v elektrickém poli
  2/11 Elektrický potenciál
31/10 Elektrické napětí
24/10 Elektrický potenciál
19/10 Práce v el. poli
17/10 Intenzita elektrického pole
12/10 Coulombův zákon, relativní permitivita
10/10 Opakování - fázové přeměny
Coulombův zákon
  5/10 Elektrřina a magnetismus
  3/10 Rosný bod
26/9 Vodní pára v atmosféře
21/9 Fázový diagram
19/9 Úvodní hodina; organizace výuky, přehled učiva, klasifikace, opakování

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd